Tháng Năm 19, 2024

Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận ngang?

Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận ngang?
A. $y = x + \sqrt {{x^2} – 1}$
B. $y = \frac{{{x^2}}}{{x – 1}}$
C. $y = \frac{x+2}{x-1}$
D. $y=\frac{x+2}{x^2-1}$
Hướng dẫn
Lần lượt kiểm tra các phương án ta thấy ở phương án B:
$\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \left( {\frac{{{x^2}}}{{x – 1}}} \right) = + \infty ;\,\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } \left( {\frac{{{x^2}}}{{x – 1}}} \right) = – \infty$
Vậy hàm số ở phương án B không có tiệm cận ngang.