Tháng Năm 19, 2024

Đồ thị hàm số nào dưới đây có đường tiệm cận?

Đồ thị hàm số nào dưới đây có đường tiệm cận?
A. $y = \frac{{x + 1}}{{x + 3}}.$
B. $y = {x^4} – 5{{\rm{x}}^2} + 1.$
C. $y = – {x^3} + 2{\rm{x}} – 3.$
D. $y = – {x^4} + {x^2}.$
Hướng dẫn
Đồ thị hàm số đa thức không có tiệm cận nên loại B, C, D.
Đồ thị hàm số $y = \frac{{x + 1}}{{x + 3}}$ nhận đường thẳng x=-3 làm tiệm cận đứng và y=1 làm tiệm cận ngang.