Tháng Năm 19, 2024

Đồ thị dưới đây là đồ thị của một trong các hàm số đã chỉ ra trong các phương án

Đồ thị dưới đây là đồ thị của một trong các hàm số đã chỉ ra trong các phương án A, B, C, D. Hỏi đó là đồ thị của hàm số nào?

A. $y = x{\left( {x – 3} \right)^2}.$
B. $y = {x^4} – 9{x^2}$
C. $y = \frac{{x(x – 3)}}{{x – 1}}$
D. $y = – x{\left( {x – 3} \right)^2}.$
Hướng dẫn

$y=x(x-3)^2$