Tháng Năm 19, 2024

Điều kiện để biểu thức\(A = \frac{{2017}}{{\sqrt x – 1}}\) xác định là: A \(x > 0\) B \(x > 1\) C \(x > 0,x \ne 1\) D \(x \ge 0,x \ne 1\)

Điều kiện để biểu thức\(A = \frac{{2017}}{{\sqrt x – 1}}\) xác định là:

A \(x > 0\)

B \(x > 1\)

C \(x > 0,x \ne 1\)

D \(x \ge 0,x \ne 1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Cách tìm điều kiện xác định của 1 phân thức : biểu thức dưới mẫu khác 0, biểu thức trong căn lớn hơn hoặc bằng 0

Lời giải chi tiết:

Biểu thức \(A = \frac{{2017}}{{\sqrt x – 1}}\) xác định \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\sqrt x – 1 \ne 0\\x \ge 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\sqrt x \ne 1\\x \ge 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ne 1\\x \ge 0\end{array} \right.\)

Chọn đáp án D