Tháng Năm 19, 2024

Điền đơn thức thích hợp vào chỗ trống: \(\left( {3x + y} \right)\left( {… – 3xy + {y^2}} \right) = 27{x^3} + {y^3}\)

Điền đơn thức thích hợp vào chỗ trống: \(\left( {3x + y} \right)\left( {… – 3xy + {y^2}} \right) = 27{x^3} + {y^3}\)

A. \(9x\)

B. \(6{x^2}\)

C. \(9{x^2}\)

D. \(9xy\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(VP=27{{x}^{3}}+{{y}^{3}}={{\left( 3x \right)}^{3}}+{{y}^{3}}=\left( 3x+y \right)\left( {{\left( 3x \right)}^{2}}-3x.y+{{y}^{2}} \right)=\left( 3x+y \right)\left( 9{{x}^{2}}-3xy+{{y}^{2}} \right)\)

\(VT=\left( 3x+y \right)\left( …-3xy+{{y}^{2}} \right)\)

\(VT=\left( 3x+y \right)\left( …-3xy+{{y}^{2}} \right)\)

Đơn thức điền vào chỗ trống trong \(VT\) là \(9{{x}^{2}}\)

Chọn C.