Tháng Sáu 18, 2024

Điểm giống nhau cơ bản giữa đột biến và biến dị tổ hợp là:

Điểm giống nhau cơ bản giữa đột biến và biến dị tổ hợp là:
A. đều tạo ra kiểu hình không bình thường.
B. đều mang tính chất đồng loạt và định hướng.
C. đều không di truyền cho thế hệ sau.
D. đều là biến đổi có liên quan đến cấu trúc vật chất di truyền.

Hướng dẫn

Đột biến gen và biến dị tổ hợp đều là biến đổi có liên quan đến cấu trúc vật chất di truyền.
Đáp án cần chọn là: D