Tháng Năm 19, 2024

Chọn câu sai. Tứ giác nào có hai đường chéo bằng nhau

Chọn câu sai. Tứ giác nào có hai đường chéo bằng nhau

A. Hình vuông

B. Hình thang cân

C. Hình chữ nhật

D. Hình thoi

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Phương pháp: Dựa vào tính chất của hình vuông, hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi

Lời giải chi tiết:

Cách giải: Trong các hình: hình vuông, hình chữ nhật, hình thang cân, hình thoi thì hình thoi là hình có hai đường chéo không bằng nhau

Chọn D.