Tháng Năm 19, 2024

Chọn câu sai:

Chọn câu sai:

A. \(\frac{16y}{24}=\frac{2y}{3}\)

B. \(\frac{-16xy}{24x}=-\frac{2y}{3}\)

C. \(\frac{-3y}{24}=\frac{-2y}{-16xy}\)

D. \(\frac{3}{24x}=\frac{2y}{16xy}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Sử dụng tính chất \(2\) phân thức bằng nhau: \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow ad=bc\).

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

\(\frac{-3y}{24x}=\frac{-2y}{-16xy}\Leftrightarrow \left( -3y \right).\left( -16xy \right)=\left( -2y \right).24x\) (vô lý)

Chọn C.