Tháng Năm 19, 2024

Cho \(x + y = 3\). Tính giá trị của biểu thức: \(A = {x^2} + 2xy + {y^2} – 4x – 4y + 1\).

Cho \(x + y = 3\). Tính giá trị của biểu thức:

\(A = {x^2} + 2xy + {y^2} – 4x – 4y + 1\).

A. \(-2\)

B. \(-4\)

C. \(1\)

D. \(0\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(A={{x}^{2}}+2xy+{{y}^{2}}-4x-4y+1=\left( {{x}^{2}}+2xy+{{y}^{2}} \right)-\left( 4x+4y \right)+1={{\left( x+y \right)}^{2}}-4\left( x+y \right)+1\)

Tại \(x+y=3\) , ta có: \(A={{3}^{2}}-4.3+1=-2\)