Tháng Năm 19, 2024

Cho tam giác \(MNP\) vuông ở \(M,\,MN = 4a;\) \(MP = 3a.\) Khi đó, \(\tan P\) bằng A \(\frac{3}{4}.\) B \(\frac{4}{3}.\) C \(\frac{3}{5}.\) D \(\frac{4}{5}.\)

Cho tam giác \(MNP\) vuông ở \(M,\,MN = 4a;\) \(MP = 3a.\) Khi đó, \(\tan P\) bằng

A \(\frac{3}{4}.\)

B \(\frac{4}{3}.\)

C \(\frac{3}{5}.\)

D \(\frac{4}{5}.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn

Lời giải chi tiết:

Xét tam giác \(MNP\) vuông tại \(M,\) theo định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn ta có:

\(\tan P = \frac{{MN}}{{MP}} = \frac{{4a}}{{3a}} = \frac{4}{3}.\)

Chọn B