Tháng Năm 19, 2024

Cho \(Q = \sqrt[3]{{{{\left( {a – 1} \right)}^3}}} + \sqrt {{{\left( {3a – 1} \right)}^2}} \) với \(a \ge \frac{1}{3}\) . Khẳng định nào sau đây đúng ? A \(Q = – 4a + 2\) B \(Q = 2a\) C \(Q = 4a – 2\) D \(Q = – 2a\)

Cho \(Q = \sqrt[3]{{{{\left( {a – 1} \right)}^3}}} + \sqrt {{{\left( {3a – 1} \right)}^2}} \) với \(a \ge \frac{1}{3}\) . Khẳng định nào sau đây đúng ?

A \(Q = – 4a + 2\)

B \(Q = 2a\)

C \(Q = 4a – 2\)

D \(Q = – 2a\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(\sqrt {{A^2}} = \left| A \right|,\,\,\sqrt[3]{{{A^3}}} = A\).

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}Q = \sqrt[3]{{{{\left( {a – 1} \right)}^3}}} + \sqrt {{{\left( {3a – 1} \right)}^2}} ,\,\,a \ge \frac{1}{3}\\Q = a – 1 + \left| {3a – 1} \right|\\Q = a – 1 + 3a – 1 = 4a – 2\end{array}\)

Chọn C.