Tháng Năm 19, 2024

Cho hàm số $y = \frac{{ax + b}}{{x + 1}}$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Cho hàm số $y = \frac{{ax + b}}{{x + 1}}$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A. $a < b < 0.$ B. $b < 0 < a.$ C. $0 < b < a.$ D. $0 < a < b.$ Hướng dẫn Dựa vào đồ thị ta thấy: Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 1 \Rightarrow a = 1 > 0.$
Đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ $\left\{ \begin{array}{l}\left( {0;b} \right) \Rightarrow b > 1\\\left( { – \frac{b}{a};0} \right) \Rightarrow – \frac{b}{a} < - 1 \Rightarrow b > a\end{array} \right.$
Suy ra $0 < a < b.$