Tháng Năm 19, 2024

Cho G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK. Hỏi trong ba điểm G, H, K, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại:

Cho G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK. Hỏi trong ba điểm G, H, K, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại:

A. Điểm G

B. Điểm H

C. Điểm K

D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

Hướng dẫn

Vì G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK nên G nằm giữa hai điểm H và K.

Chọn đáp án A.