Tháng Năm 19, 2024

Cho đồ thị hàm số y = f(x) như hình dưới đây.

Cho đồ thị hàm số y = f(x) như hình dưới đây.

Trong các đồ thị ở các phương án A, B, C, D đồ thị nào là đồ thị của hàm số y =|f(x)|
A.
B.
C.
D.
Hướng dẫn

$(C_1) \ y=\left | f(x) \right |$
$=\left\{\begin{matrix} f(x) \ neu \ f(x)\geqslant 0\\ -f(x) \ neu \ f(x)< 0 \end{matrix}\right.$ Đáp án B