Tháng Năm 19, 2024

Cho 2 biểu thức \(A = 3x – 5\) và \(B = 2x + 3\). Khi đó giá trị của biểu thức \(

Cho 2 biểu thức \(A = 3x – 5\) và \(B = 2x + 3\). Khi đó giá trị của biểu thức \(A.\left( {2x + 11} \right) – B.\left( {3x + 7} \right)\) là:

A. \(34\)

B. \(76\)

C. \( – 34\)

D. \( – 76\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}\;\;\;A.\left( {2x + 11} \right) – B.\left( {3x + 7} \right)\\ = (3x – 5).\left( {2x + 11} \right) – \left( {2x + 3} \right).\left( {3x + 7} \right)\\ = 3x.2x + 11.3x – 5.2x – 5.11 – 2x.3x – 2x.7 – 3.3x – 3.7\\ = 6{x^2} + 33x – 10x – 55 – 6{x^2} – 14x – 9x – 21\\ = – 76\end{array}\)

Chọn D.