Tháng Năm 19, 2024

Các điểm A’, B’, C’ đối xứng với các điểm A, B, C qua đường thẳng d . Biết rằng C nằm giữa A và \(B,AC = 2m,CB = 3m\). Độ dài đoạn thẳng A’,B’ là:

Các điểm A’, B’, C’ đối xứng với các điểm A, B, C qua đường thẳng d . Biết rằng C nằm giữa A và \(B,AC = 2m,CB = 3m\). Độ dài đoạn thẳng A’,B’ là:

A. 5cm

B. 1cm

C. 3cm

D. 2cm

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

+ Đầu tiên ta tính độ dài cạnh AB dựa vào giả thiết điểm C nằm giữa hai điểm A và B .

+ Dựa vào tính chất đối xứng ta xác định được A’B’ đối xứng với AB qua d . Do đó độ dài A’B’ bằng độ dài AB.

Lời giải chi tiết:

Do C nằm giữa A và B ta có:

\(AB = AC + CB = 2 + 3 = 5cm\)

Do A, B, C đối xứng với A’, B’, C’ qua d nên ta có

\(A’B’ = AB = 5cm\)