Tháng Năm 19, 2024

Biểu thức \(\sqrt {2x – 8} \) có nghĩa khi và chỉ khi: A \(x \le – 4\) B \(x \le 4\) C \(x \ge – 4\) D \(x \ge 4\)

Biểu thức \(\sqrt {2x – 8} \) có nghĩa khi và chỉ khi:

A \(x \le – 4\)

B \(x \le 4\)

C \(x \ge – 4\)

D \(x \ge 4\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = \sqrt {f\left( x \right)} \) xác định \( \Leftrightarrow f\left( x \right) \ge 0.\)

Lời giải chi tiết:

Biểu thức \(\sqrt {2x – 8} \) xác định \( \Leftrightarrow 2x – 8 \ge 0 \Leftrightarrow 2x \ge 8 \Leftrightarrow x \ge 4.\)

Chọn D.