Tháng Năm 19, 2024

Biểu thức \(\sqrt {1 – {y^2}} \)xác định khi và chỉ khi: A \(y \le 1\) B \(y \ge 1\) C \( – 1 \le y \le 1\) D \(y \ne 1\).

Biểu thức \(\sqrt {1 – {y^2}} \)xác định khi và chỉ khi:

A \(y \le 1\)

B \(y \ge 1\)

C \( – 1 \le y \le 1\)

D \(y \ne 1\).

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Biểu thức\(\sqrt A \) xác định \( \Leftrightarrow A \ge 0\)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {1 – {y^2}} \)xác định \( \Leftrightarrow 1 – {y^2} \ge 0 \Leftrightarrow {y^2} \le 1 \Leftrightarrow \, – 1 \le y \le 1\)

Chọn C