Tháng Năm 19, 2024

A a) Lớn hơn b) Nhỏ hơn c) Lớn hơn B a) Lớn hơn b) Lớn hơn c) Lớn hơn C a) Lớn hơn b) Nhỏ hơn c) Nhỏ hơn D a) Nhỏ hơn b) Nhỏ hơn c) Lớn hơn

A a) Lớn hơn

b) Nhỏ hơn

c) Lớn hơn

B a) Lớn hơn

b) Lớn hơn

c) Lớn hơn

C a) Lớn hơn

b) Nhỏ hơn

c) Nhỏ hơn

D a) Nhỏ hơn

b) Nhỏ hơn

c) Lớn hơn

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết: