Tháng Năm 19, 2024

\(3\sqrt {80} – 2\sqrt {45} – \sqrt {125} \) A \(\sqrt 5 \) B \(2\sqrt 5 \) C \(3\sqrt 5 \) D \( – \sqrt 5 \)

\(3\sqrt {80} – 2\sqrt {45} – \sqrt {125} \)

A \(\sqrt 5 \)

B \(2\sqrt 5 \)

C \(3\sqrt 5 \)

D \( – \sqrt 5 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(\sqrt {{a^2}b} = a\sqrt b \left( {a,b \ge 0} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}3\sqrt {80} – 2\sqrt {45} – \sqrt {125} = 3.\sqrt {{4^2}.5} – 2.\sqrt {{3^2}.5} – \sqrt {{5^2}.5} \\ = 12\sqrt 5 – 6\sqrt 5 – 5\sqrt 5 = \sqrt 5 \end{array}\).

Vậy \(3\sqrt {80} – 2\sqrt {45} – \sqrt {125} = \sqrt 5 \).

Chọn A.