Tháng Năm 19, 2024

(3đ) Thực hiện phép chia: \({{\text{x}}^4} + 2{{\text{x}}^3} – {{\text{x}}^2} – 2x\) cho mẫu thức của các phân thức sau: a) \(\frac{5}{{{x^2} + 3x + 2}}\) b) \(\frac{{6{x^2} – 2x + 1}}{{{x^3} – x}}\) c) \(\frac{{7x}}{{{x^3} + {x^2} – 2x}}\)

(3đ) Thực hiện phép chia: \({{\text{x}}^4} + 2{{\text{x}}^3} – {{\text{x}}^2} – 2x\) cho mẫu thức của các phân thức sau:

a) \(\frac{5}{{{x^2} + 3x + 2}}\)

b) \(\frac{{6{x^2} – 2x + 1}}{{{x^3} – x}}\)

c) \(\frac{{7x}}{{{x^3} + {x^2} – 2x}}\)

Lời giải chi tiết: